نسخه آزمایشی
Menu
لیست برنامه ها
بند 16 نظام نامه: صدور ابلاغ برای مدیرکل و کارشناس منتخب استان و معرفی در شورای اداری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای پیگیری مسایل شهرستان هرسین...

بند 4 نظام نامه: شناسایی پروژه های عمرانی استانی که نقش موثری در توسعه شهرستان هرسین دارند و بررسی میزان اعتبار قابل تخصیص به آن پروژه o     شناسایی...

بند 3 نظام نامه: انتخاب، هدایت، آموزش و به کارگیری تسهیلگران o    انجام فراخوان اولیه در راستای ثبت نام از متقاضیان تسهیلگری اجتماعی و اقتصادی برنامه...

بند1 نظام نامه- تعیین و نحوه هزینه کرد سهم شهرستان  از کمک های فنی و اعتباری موضوع بند الف تبصره 18 سال 1398 o       ضرورت تخصیص سهم ویژه برای شهرستان...