نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
ثلاث باباجانی

شهرستان ثلاث

رديف

نام محصول توليدي يا خدمت ارائه شده

ظرفيت توليد

سرمايه گذاري (ميليون ريال)

درصد پيشرفت فيزيكي

سال شروع

اشتغالزايي
(نفر)

شهرستان محل طرح

 

تسهيلات  بانكي

كل مبلغ سرمايه‌گذاري

 

1

شستشو ودانه بندي شن وماسه

100 هزارتن

1560

5200

71

87

10

ثلاث باباجانی