۲۷ مرداد ۱۳۹۶
مسائل ومشکلات روستایی بایستی توسط اعضای شورا و دهیاران احصاء شود / لزوم توسعه و پیشرفت روستاها جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر
فرماندار شهرستان سرپلذهاب باتاکیدبر لزوم توسعه و پیشرفت روستاها جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر گفت:مسائل ومشکلات روستایی بایستی توسط اعضای شورای اسلامی روستا و دهیاران احصاء شده وبرای پیگیری ورفع آنها تلاش شود.
۲۷ مرداد ۱۳۹۶
بازارچه تیله کو ظرفیت مهمی برای رونق اقتصادی وپیشرفت شهرستان است / لزوم بهره مندی ازظرفیت بازارچه های مرزی در اشتغال جوانان شهرستان
فرماندار شهرستان سرپلذهاب باتاکید برلزوم بهره مندی ازظرفیت بازارچه های مرزی در اشتغال جوانان شهرستان گفت:بازارچه تیله کو ظرفیت مهمی برای رونق اقتصادی وپیشرفت شهرستان است که باتعامل وهماهنگی مسئولین دستگاههای اجرایی می توان ازآن استفاده کرد
۲۷ مرداد ۱۳۹۶
ورزشکاران سیره و منش پهلوانی را ترویج دهند / پیشرفت ورزش شهرستان نیازمند تعامل وهمکاری مسئولین است
فرماندار شهرستان سرپلذهاب باتاکیدبر تعامل وهمکاری مسئولین جهت پیشرفت ورزش شهرستان گفت : ورزشکاران سیره و منش پهلوانی را ترویج دهند وبراساس اخلاق ومرام اسلامی باحریفان خود روبرو شوند.
۲۷ مرداد ۱۳۹۶
توجه به عمران روستایی ازملزومات توسعه مناطق روستایی است / لزوم مشارکت روستائیان در برنامه های عمران اجتماعی روستا
فرماندار شهرستان سرپلذهاب باتاکیدبرلزوم مشارکت روستائیان در برنامه های عمران اجتماعی روستا گفت : توجه به عمران روستایی ازملزومات توسعه مناطق روستایی است که بایدموردتوجه ویژه مسئولین قرارگیرد.
اخبار (آرشیو)

گزارش تصویری (آرشیو)