۰۶ خرداد ۱۳۹۹
نشست فرماندار با دهیاران شهرستان روانسر برگزار شد
۰۱ خرداد ۱۳۹۹
نشست کمیته برداشت محصول روانسر در روانسر برگزار شد
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان روانسر برگزار شد
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان روانسر برگزار شد