عنوان خدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت اطلاعات تکمیلی زیرخدمت(شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگویی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیرخدمت)
مديريت تحصيلي - دانشگاهي مناطق محروم استانهای خاص  آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استان های خاص) حضوری مراجعه به دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18042175100 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟خیر   08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شبکه دولت دفاتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18042175101   یا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
  08334247051
      آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله   
      آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله   
        استعلام الکترونیک: خیر   
ارائه خدمات آموزشی در استان  آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا  شبکه دولت دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18052172101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها  شبکه دولت دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18052172100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18052172102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی  ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف  حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154115   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی حضوری مراجعه به دفاتر پیشخوان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032154109   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان حضوری/اینترنتی اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012154102 https://moi.ir/fa آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله  https://moi.ir/Files/MOI/Files/65/6573d063-1518-4a51-a949-0ad2c0f5459b.pdf 08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154108   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان حضوری/ شبکه دولت اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=11022153100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز   پست /حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154119   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی) حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032154104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
یا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی  حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032154107   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی  حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12032154116   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
 شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی حضوری/اینترنتی اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154106 https://moi.ir/fa/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر  https://moi.ir/Files/MOI/Files/65/6573d063-1518-4a51-a949-0ad2c0f5459b.pdf 08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی حضوری/اینترنتی اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154118 https://moi.ir آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر
صدرو یا تمدید برگه تردد 90 روزه اتباع خارجی در داخل استان حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
 صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی دفتر پيشخوان دفتر پيشخوان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154114   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی  حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154117   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی حضوری/اینترنتی اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032154105 https://moi.ir/fa/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر  https://moi.ir/Files/MOI/Files/e5/e5434f64-d27f-4d0b-9569-f385070a9e44.pdf 08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اینترنت اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085564 https://moi.ir/fa/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر
صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی حضوری/دفتر پیشخوان اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154111   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
 صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت  دفتر پیشخوان/شبکه دولت اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154120   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154110   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی حضوری/اینترنتی اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032154103 https://moi.ir/fa/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
مديريت شهرداری ها و شوراها در استان  ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان شبکه دولت دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162108   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032162104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور   دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
  آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
اینترانت آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
  استعلام الکترونیک: خیر 
تایید بودجه شهرداری ها حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032162105   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162106   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر  حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15022162101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162107   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
راهبري طرح هاي فني و عمرانی استان  ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها در استان تلفن دفتر فنی/گروه حمل و نقل و ترافیک https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15022161104 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان شبکه دولت/حضوری ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15032161103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان اینترانت ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13042161102 اطلاعات در وبگاه دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان حضوری ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13042161105 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان  شبکه دولت ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13042161101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان اینترانت/حضوری ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15022161100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله
 مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13042163104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032163101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
تأیید حسابرسی دهیاری‌ها حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012163107   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: بله 
تأیید حكم دهياران حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012163105   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
صویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012163106   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر
تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012163100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: بله 
راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=14012163103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
 شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری  حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012163102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: بله 
برگزاري انتخابات در استان  اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان حضوری دفتر امور سیاسی و انتخابات  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10062157101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
اعلام نتایج انتخابات در استان حضوری دفتر امور سیاسی و انتخابات  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10062157102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده دراستان اینترنتی/حضوری دفتر امور سیاسی و انتخابات  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10062157100 https://moi.ir/fa/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله  https://moi.ir/getmedia/3863c433-d446-4a17-8872-286630f3264a/1 08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
خدمات امور مدیریت بحران در استان  ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012164103 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=19092164104 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012164101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012164100   ا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012164102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
بازرسی و ارزيابي عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها   ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا  شبکه دولت دفاتر امور شهری و روستایی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012168104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها شبکه دولت دفاتر امور شهری و روستایی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012168105   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان شبکه دولت/حضوری دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032168100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین حضوری دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042168103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان شبکه دولت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17022168102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استاني  حضوری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012168101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
خدمات حمايت از بانوان و خانواده در استان  برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان حضوری دفتر امور بانوان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=19042159102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر
حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان حضوری دفتر امور بانوان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17062159101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان حضوری دفتر امور بانوان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=19042159100 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
 پاسخ به استعلامات حوزه استان  پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان  حضوری گزینش https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032170101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان حضوری بازرسی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012170100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
پاسخگويي و رسيدگي به شكايات در استان  پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان حضوری دفتر امور سیاسی و انتخابات  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042169100 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
سیدگی به شکایات مناقصات استانی حضوری/اینترانت دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012169104 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر   
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله   
استعلام الکترونیک: خیر   
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان حضوری دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012169101 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استان
حضوری/اینترانت دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012169103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر
راهبري فرهنگی و رفاهي زائرین در استان  پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استان شبکه دولت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042166100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
ساماندهی زائرین اربعین استان حضوری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042166103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر
ساماندهی زائرین غیر ایرانی استان شبکه دولت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042166102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان  تاييد مراكز ثقل استان حضوری/اینترنتی پدافند غیرعامل https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=11052153103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
صدور مجوز دوره هاي آموزشی پدافند غیر عامل استان حضوری پدافند غیرعامل https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18082153104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر
 نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان حضوری پدافند غیرعامل https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=11022153101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل شبکه دولت/حضوری پدافند غیرعامل https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=11022153102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
راهبري سازمانهاي مردم نهاد استان  تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان اینترنت/پیامک دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012158100 https://moi.ir/mizekhedmat/khadamat/saman?epictype=Nrole آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله  https://moi.ir/mizekhedmat/khadamat/saman?epictype=Nrole 08334247051
لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان حضوری/اینترانت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012158102 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
یا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان حضوری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012158101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان شبکه دولت/حضوری دفتر سرمایه گذاری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012165103 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان اینترانت دفتر سرمایه گذاری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012165101 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه یا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط حضوری/اینترانت دفتر سرمایه گذاری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13092165100 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان شبکه دولت/حضوری دفتر سرمایه گذاری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012165102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان اینترنت دفتر سرمایه گذاری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012165104 https://ipa.investiniran.ir/en/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله 
خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) حضوری دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12032171000   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
 پاسخگويي و رسيدگي به شكايات در استان  رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان شبکه دولت/حضوری دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012169102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان  رسیدگی به تخلفات دهیاران حضوری/اینترانت فرمانداری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012167100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش اینترانت فرمانداری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012167102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا حضوری/اینترانت فرمانداری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012167101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها حضوری/اینترنت دفتر امور شهري و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012167104 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
 رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان شبکه دولت/حضوری ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13052167103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری  رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان شبکه دولت دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032156000 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: بله
صدور مجوز تشكل ها، تجمعات و احزاب استان صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان  حضوری دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042155102 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
صدور مجوز برای تشکل های صنفی و سیاسی استان اینترنت دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042155100 https://moi.ir/Mizekhedmat/Ahzab?epictype=PPI آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر  https://moi.ir/Mizekhedmat/Ahzab?epictype=PPI 08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان اینترنت دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012155101 https://moi.ir/Mizekhedmat/Ahzab?epictype=DPI آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر  https://moi.ir/getmedia/ffb0a8e8-81f3-4c93-a3be-444fa5fac2b2/ 08334247051
لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان حضوری دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042155103 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
مديريت حمل و نقل و ترافیک استان  صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر ديگر غير از كلانشهرها شبکه دولت گروه حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13052160100 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان شبکه دولت/حضوری گروه حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13052160101 لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
نظارت بر مصوبات شورای همتا هماهنگی ترافیک استان شبکه دولت گروه حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012160102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله 
استعلام الکترونیک: خیر 
هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان شبکه دولت روابط عمومی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012173000   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر    08334247051
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر 
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر 
استعلام الکترونیک: خیر 
پیگیری درخواست مراجعین ثبت درخواست مراجعین و رهگیری آن اینترنت اداره کل امور اداری و مالی       08334247051
امریه استانداری رسیدگی به درخواست های فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت جذب و پذیر امریه در فرمانداری ها و بخشداری های محروم کشور اینترنت اداره کل امور اداری و مالی   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
صدور گواهی های کسر خدمت، اشتغال به خدمت و امورات مربوط به پایان خدمت مشمولین وظیفه شاغل در استانداری ها (فرمانداری ها و بخشداری ها) اینترنت اداره کل امور اداری و مالی   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
بازنشستگان برقراری حقوق ورثه بازنشستگان اینترنت اداره کل امور اداری و مالی   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
پرداخت کمک هزینه ازدواج به بازنشستگان و فرندان آنها اینترنت اداره کل امور اداری و مالی   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
  احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاه های دولتی در شهرها و مناطق جنگی و عملیاتی به متقاضیان واجد شرایط اینترنت اداره کل امور اداری و مالی   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
مناقصات و مزایدات استانداری اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات استانداری اینترنت اداره کل امور اداری و مالی   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه      
سازمان های مردم نهاد هماهنگی با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در حل مسائل و مشکلات زنان استان اینترنت دفتر امور بانوان و خانواده   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
حوادث امنیتی پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی اینترنت دفتر امور امنیتی و نظامی   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
معاینه فنی خودروها رسیدگی به مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودروها اینترنت دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
رفع مسائل شوراها رفع مسائل و مشکلات شوراها و شهرداری ها اینترنت دفتر امور شهری و شوراها   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
راهبری شوراهای اسلامی روستا راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها اینترنت دفتر امور روستایی و شوراها   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
رفع موانع اشتغال رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی اینترنت دفتر هماهنگی امور اقتصادی   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
رسیدگی به شکایات استانداری سامانه نظام درخواست و شکایات مردمی اینترنت دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051
سیدگی به شکایات استانداری رهگیری سامانه نظام درخواست و شکایات مردمی اینترنت دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی   لینک صفحه دریافت خدمت دستگاه     08334247051