نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
روانسر

شهرستان  روانسر

 

رديف

نام محصول توليدي يا خدمت ارائه شده

ظرفيت توليد

سرمايه گذاري (ميليون ريال)

درصد پيشرفت فيزيكي

سال شروع

اشتغالزايي
(نفر)

شهرستان محل طرح

تسهيلات  بانكي

كل سرمايه‌گذاري

21

آجرماشيني

30 ميليون قالب

3300

11000

82

85

22

روانسر

33

محصولات پلاستيكي به صورت نوار

300 تن

3210

10700

60

86

20

شهرک صنعتی روانسر