۰۲ تیر ۱۳۹۸

  جلسه بنیاد نخبگان شهرستان جوانرود به ریاست یوسفی فرماندار و با حضوردکتر آوات طاهرپور رئیس بنیاد ملی نخبگان استان کرمانشاه درخصوص تبیین طرح هیوا (هدایت ،یاری و واکاوی استعدادهای برتردر فرمانداری حوانرود برگزارشد یوسفی فرماندارجوانرود درجلسه با رئی ...

۰۲ تیر ۱۳۹۸

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جوانرودگفت: این شهرستان یکی از شهرستان برتر استان کرمانشاه درپرداخت زکات و همواره درجایگاه اول تا سوم قراردارد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، فرهاد شهبازی درجلسه شورای زکات جوانرودافزود: سا ...

۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استاندار کرمانشاه بر ضرورت  ترسیم نقشه راه دستگاههای اجرایی در سال رونق تولید تاکید کردوگفت: برای تحقق شعار رونق تولید مدیران باید تلاش بیشتری داشته باشند. مهندس هوشنگ بازوند روز سه شنبه درشورای توسعه و برنامه ریزی استان که در فرمانداری جوانرود برگز ...

۲۲ خرداد ۱۳۹۸

حضور مهندس بازوند استاندار محترم کرمانشاه در منزل شهیدان مجید میرزایی ومصطفی مرادی درجوانرود در سفر به حوانرود  ...