۰۱ مرداد ۱۳۹۷
جلسه بررسی پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی با حضور فرماندار و مسئولین ذیربط در سنقرو کلیایی برگزار شد.
۳۱ تیر ۱۳۹۷
مراسم استقبال از خادمین آستان قدس رضوی وجشن زیرسایه خورشید باحضورفرماندارسنقروکلیایی، امام جمعه وسایرمسئولین و مردم دراین شهرستان برگزارشد.
۲۸ تیر ۱۳۹۷
جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضورفرماندارو سایراعضاء ومسئولین ادارات ذیربط درفرمانداری سنقروکلیایی برگزارشد.
۲۸ تیر ۱۳۹۷
جلسه شورای آموزش وپرورش باحضورفرماندارسنقروکلیایی، امام جمعه و سایرمسئولین ذیربط در سنقروکلیایی برگزارشد