Menu
معرفی اجمالی
استان كرمانشاه با وسعتي برابر با 24434/25 كيلومتر مربع در غرب ايران واقع شده است. اين استان حدود 1/45 درصد از مساحت كل كشور را دارا مي باشد و به عبارتي هيجدهمين استان كشور از لحاظ وسعت محسوب مي شود...

استان كرمانشاه با وسعتي برابر با 24 هزار و 434 كيلومتر مربع در غرب ايران واقع شده است. اين استان حدود 1/45 درصد از مساحت كل كشور را دارا مي باشد و به عبارتي هيجدهمين استان كشور از لحاظ وسعت محسوب مي شود. استان كرمانشاه يكي از 5 استان هم مرز با عراق وداراي 366 كيلومتر مرزمشترك با كشور مذكور مي باشد...