نسخه آزمایشی
Menu

صدور مجوز برگزاری تجمعات

صدور مجوز دفاتر فرعی اجزاب و گروه های سیاسی در سطح استان ها و شهرستان ها

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری – پرونده

پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب – تعداد شکایت