نسخه آزمایشی
Menuبازدید محل برگزاری انتخابات عراق (1)


بازدید مسئولین دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از محل برگزاری انتخابات پارلمان عراق اردیبهشت ماه 1397