نسخه آزمایشی
Menu
اطلاعیه ها
📢اطلاعیه با سلام و احترامقابل توجه سازمانهای مردم نهاد ، اساتید محترم دانشگاه و محققین حوزه آسیب های اجتماعی در صورتیکه طرح های اجرایی و عملیاتی با هدف...

در راستاي اجراي بند "ت" ماده "يك" تصويب نامه شماره 27862/ت31281/هـ مورخ 8/5/84 هيات وزيران (موضوع آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد)...