نسخه آزمایشی
Menu

دوشنبه 19 مرداد 1394

استعلام خدمات مشاور (طراحی توسعه ساختمان اداری فرمانداری کرمانشاه)

استانداری کرمانشاه (کارفرما) در نظر دارد مطالعات توسعه ساختمان اداری فرمانداری شهرستان کرمانشاه را با توجه به نیازسنجی های آتی و در نظر گرفتن کلیه مقررات فنی و اداری و بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مشاور دارای صلاحیت و سابقه اجرائی لازم ارجاع دهد. طرح ابتدایی در 5 طبقه با زیربنایی در حدود 400 مترمربع با الحاق به ساختمان کنونی پیش بینی گردیده است. طرح کلی باید در مجموعه با در نظر گرفتن ساختمان های فعلی طراحی و تحویل داده شود.

ردیف

شرح خدمات

مشخصات

قیمت پیشنهادی

1

مطالعات مقدماتی (شناسایی و بررسی اولیه –تهیه طرح مقدماتی)

طبق بخشنامه 983/54/4449-1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر دستور العمل ها و ضوابط

 

2

تهیه و ارائه طرح اجرائی (سازه –معماری –تاسیسات برقی و مکانیکی) –محوطه سازی –دیوار محوطه و سردرب های ورودی -

"

 

3

تهیه مشخصات فنی و اجرائی کامل - برآورد – تهیه ساختار شکست –اسناد مناقصه

"

 

4

تخفیف

 

 

5

جمع کل

 

 


توضیحات:

1- کلیه کسورات قانونی (مالیات – بیمه – تضمین و...) به عهده پیمانکار می باشد.

2- شرکت های شرکت کننده علاوه بر سابقه کافی و اجرائی دارای مجوز و گواهی تعیین صلاحیت در این زمینه را داشته باشند.

3- استعلام به انضمام کپی سابقه کار و فعالیت های قبلی– مجوز فعالیت و اسناد شرکت تحویل گردید.

4-  کلیه نقشه های اجرائی باید در سه نسخه و بصورت فایل کامپیوتری و چاپ شده در قطعات A3 و در موارد لزوم به صورت رنگی ارائه می گردد.

5- نقشه معماری باید بصورت 3d max  علاوه بر موارد فوق ارائه گردد.

6- طراحی معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان کنونی در آنالیز فوق لحاظ گردیده و به کارفرما ارائه می گردد.

7- کلیه مسئولیت های قانونی طرح مورد توجه شرکت مشاور می باشد.

8- شرکت مشاور موظف است تائیدیه طرح را از مراجع ذیصلاح اخذ نماید.

9- تکمیل کلیه چک لیست ها و دستورالعمل های صادر از نظام فنی و اجرائی کشور

9- به پیوست خدمات توجه شده است.