راهنمای گردشگری

1) وجه تسمیه سنقر در رابطه با وجه تسمیهسنقر دو نوع  روایت  وجود دارد : -    سنقر  به معنی سنقار...

فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا