نسخه آزمایشیخسارت های وارد شده به زیر ساخت ها و واحد های مسکونی روستایی سنقرو کلیایی به دنبال سامانه بارشی اخیر


فرماندارسنقرو کلیایی گفت: 65 درصد از واحدهای مسکونی مناطق روستایی این شهرستان از گذشته مقاوم سازی نشده اند که با بارندگی و برف شدید اخیر، بیش از یک هزار و 685 واحد مسکونی در این مناطق آسیب دیدندو بیش از 84 میلیارد و 250 میلیون تومان برآورد خسارت برای منازل مسکونی شده است.

محمد ناصر معصومی زاده افزود: براساس ارزیابی های صورت گرفته تاکنون نزدیک به 160میلیارد تومان بر اثر بارش و برف اخیر به زیرساخت شهری، میراث فرهنگی، برق، آب، آبخیزداری، طرح های هادی، کشاورزی، راه و غیره وارد شده است.
فرماندار سنقر وکلیایی ادامه داد: 48 ساعت قبل از آغاز بارش های سنگین در سطح شهرستان و استان، تمهیدات مناسبی با برگزاری جلسات توسط استاندار کرمانشاه اندیشیده شد و از فرمانداران شهرستان های تابعه خواسته شد تا با جدیت پای کار باشند.
وی افزود: از همین رو با برنامه ریزی های انجام شده، 50 روستای در مسیر سیل شهرستان سنقروکلیایی شناسایی شد و به ساکنان آن اخطار داده شد، در بسیاری از مسیر این رودخانه ها که حادثه خیز هستند، خندق هایی حفر شد و از همه پیمانکاران دولتی و غیردولتی در قالب اطلاعیه ای فراخوان شد تا این بحران را به فرصت تبدیل کنند که اکثر پیمانکاران با تجهیزات پای کار آمدند
معصومی زاده افزود: در هشت مرکز دهستان هشت تیم توانمند با همه امکانات و تجهیزات در حالت آماده باش درآمدند و مسیرها را پاکسازی کردند.
وی با بیان اینکه اگر پیشگیری نمی شد خسارت ها دوچندان می شد، اضافه کرد: در بافت فرسوده به ویژه در بخش روستایی به دلیل بارش سنگین و نزدیک به یک متری برف، شاهد خسارات مالی در زیرساخت ها به ویژه در بخش کشاورزی و مناطق روستایی بودیم.

معصومی زاده در خصوص خسارت وارد شده به بخش کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی بیش از 60 هزار هکتار از زمین های کشاورزی دیم شهرستان که نزدیک به 35 تا 40 درصد است به دلیل بارش های اخیر خسارت دید که براساس برآورد جهاد کشاورزی 36 میلیارد تومان خسارت می باشد.
وی با بیان اینکه نزدیک به پنج میلیارد تومان خسارت به بخش آب و فاضلاب روستایی نیز وارد شده ادامه داد: جاده هایی که در مسیر رودخانه قرار داشتند تخریب شدند و نزدیک به سه و نیم میلیارد تومان در بخش پل ها خسارت وارد شد و خسارت های وارده به بخش منابع طبیعی و آبخیزداری نزدیک به یک میلیارد تومان می باشد.
فرماندار سنقرو کلیایی ادامه داد: در بخش مدارس نزدیک به 100 میلیون تومان، میراث فرهنگی 220 میلیون تومان، در زیرساخت های شهرداری شهر سنقر نیز بیش از 6 میلیارد تومان، زیرساخت پل و طرح هادی روستایی نزدیک به 2 میلیارد تومان، شبکه های آب و فاضلاب شهری نزدیک به یک و نیم میلیارد تومان، در بخش برق و آب منطقه ای هر کدام نزدیک به 100 میلیون تومان، خسارت وارد شد
معصومی زاده گفت: یک میلیارد و 500 میلیون تومان آسیب به زیرساخت های شهر سطر نیز وارد شده است.اوقات شرعی
آب و هوا