نسخه آزمایشیبارش تگرگ به کشاورزان سنقروکلیایی بیش از50 میلیارد ریال خسارت وارد کرد


فرماندار سنقرو کلیایی گفت:بارش تگرگ درروز های اخیربالغ بر 55میلیارد ریال به کشاورزان سنقروکلیایی خسارت وارد کرد

محمد ناصر معصومی زاده افزود:به علت شدت بارش تگرگ در روز های اخیرنزدیک به 4هزار هکتار از باغات و مزارع شهرستان دچار خسارت شده اند.

وی گفت: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی طی ارزیابی های اولیه میزان خسارات برای مزارع با 10-15 درصد و در سطح 3470هکتار و همچنین 19میلیارد ریال برآورد کرده اند و این خسارات در باغات شهرستان نیز با 40درصد در سطح 300هکتار و همچنین 36میلیارد ریال ارزیابی شده است.اوقات شرعی
آب و هوا