نسخه آزمایشی

پنج شنبه صورت گرفت

بازدید فرماندار كرمانشاه، به همراه اعضای شورای شهر و اعضا ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان کرمانشاه از محله حاشیه نشین مراد آباداوقات شرعی
آب و هوا