فصل اول ـ تشكيــلات.فصـل دوم ـ انتخابـات. فصـل سوم ـ وظايف شوراهـا.فصـل چهارم ـ ترتيب رسيدگي به تخلفـات. فصـل پنجـم ـ ساير مقـررات

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشورفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا