۲۴ مرداد ۱۳۹۷
جلسه هماهنگی خدمات سفر شهرستان روانسر برگزار شد
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان روانسر برگزار شد
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی صیانت از حقوق شهروندی و ارتقا نظام سلامت اداری در روانسر برگزار شد
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
فرماندار شهرستان روانسر گفت: خبرنگاران مهمترین عنصر توسعه و رشد و اتحاد و انسجام ملی در هر کشور هستند و تمام دولت ها فعالیت های خبرنگاران را ارزشمند و اثرگذار تلقی می کنند.