۲۶ مرداد ۱۳۹۶
از آزادگان عزيز بخاطر صبر و استقامتشان تقدير شد.
مرادعلي تاتار در اين نشست با ابراز خشنودي از حضور ايثارگران و آزادگان در جلسه گفت: كاري كه شما ايثارگران و آزادگان انجام داديد و فشارها و سختي هايي كه بين سال هاي اسارت در اردوگاه هاي رژيم بعث عراق تحمل كرديد ستودني است. وي افزود:‌ تحمل آزادگان ما در سختي هاي اسارت در تاريخ ماندگار و تكرار نشدني است زيرا در اردوگاه هاي عراق اجازه حمايت مجامع بين المللي از صليب سرخ گرفته تا نهادهاي مردمي داده نمي شد و اين استكبار ظالم جهاني بود كه مجامع بين المللي را تحت سيطره خود داشت.
۲۶ مرداد ۱۳۹۶
بهره برداري و كلنگ زني 30 پروژه با اعتبار بيش 45 ميليارد در شهرستان دالاهو.
مرادعلي تاتار فرماندار شهرستان دالاهو عنوان كرد 30 طرح و پرو‍ژه با اعتبار بيش از 45 ميليارد تومان براي هفته دولت آماده بهره برداري و كلنگ زني خواهد بود كه در تاريخ دالاهو بي سابقه است و از مسئولان خواست تا عملكرد يكساله حوزه كاري خود را به سمع ونظر مردم برسانند.
۲۴ مرداد ۱۳۹۶
با حضور معاونت فرمانداري دالاهو، بخشدار گهواره و شهردار گهواره و ساير مسئولين ادارات مربوطه
با حضور معاونت فرمانداري دالاهو، بخشدار گهواره و شهردار گهواره روساي ادارات آبفا و برق و كارشناسان فرمانداري از پرو‍ژه ساختمان آتش نشاني گهواره بازديد وساير مسايل ديگر بررسي شد.
۲۴ مرداد ۱۳۹۶
با حضور معاونت فرمانداري دالاهو، بخشدار گهواره و ساير مسئولين ادارات مربوطه
با حضور معاونت فرمانداري دالاهو، بخشدار گهواره و روساي ادارات مسكن و شهرسازي، راه و شهرسازي و برق و امور آب و كارشناسان فرمانداري مسائل مربوط به روستاهاي گوراجوب مراد بيگ ، گوراجوب باباكرم و زيد علي بررسي شد.