اطلاعیه شماره ۲ستاد انتخابات فرمانداری سنقروکلیایی


اطلاعیه شماره ۲ستاد انتخابات فرمانداری سنقروکلیایی

بدینوسیله جداول همطرازی تعدادی از پست ها و عناوین برای تشخیص مقامات همطراز، موضوع ماده ۲۹قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۴صفحه برای اطلاع عموم، ارائه می گردد.                                                                                                       ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان سنقر و کلیاییاوقات شرعی
آب و هوا