نسخه آزمایشیپیگیری فرماندار درجهت رفع مشکل اهالی خیابان سپاهان


گردو خاک ناشی از آسفالت بدون کیفیت، تا حدی آسایش را از اهالی خیابان سپاهان، شهید رجایی و کوچه شهید متولیان(پشت فرمانداری) سلب کرده که مجبور شده اند برای رفع مشکل به فرمانداری مراجعه نمایند.

اخیرا توسط شهرداری در راستای توسعه عمران شهری در بخشهای مختلف ، اقدامات مناسبی با صرف هزینه های فراوان صورت گرفت اما متاسفانه در بخش عملیات آسفالت معابر و خیابان ها، به دلیل عدم کیفیت مصالح و یا اجرای نامناسب آن، تخریب زود هنگام رویه آسفالت را به دنبال داشت واین مهم با پایان یافتن فصل بارندگی و خشکی سطح معابر که گردو خاک ناشی ازترافیک را به دنبال دارد، تحمل این شرایط را برای ساکنین غیر ممکن نموده است.

لذا به دستور فرماندارسنقرو کلیایی، کارشناسان عمرانی فرمانداری و شهرداری به اتفاق اهالی خیابان مذکور، از محل مورد نظر بازدید نمودند و مقررشد تا زمان اجرای آسفالت مجدد، همه روزه شهرداری نسبت به آب پاشی این محل اقدام نماید تا آسایش مردم فراهم گردد.اوقات شرعی
آب و هوا