نسخه آزمایشیمشکلات مراجعه کنندگان دراولین برنامه ملاقات عمومی در سال 98 با فرماندارشهرستان سنقروکلیایی بررسی شد


مشکلات تعدادی مراجعه کننده دراولین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمد ناصرمعصومی زاده فرماندارشهرستان سنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.

فرماندارشهرستان سنقرکلیایی گفت: مشکلات مراجعه کنندگان در حوزه های مختلف می باشد که هرکدام ازمشکلات این افراد با ارجاع به مسئولین ادارات ذیربط مورد بررسی و پیگیری قرارگرفت.اوقات شرعی
آب و هوا