سنجابی فرماندار سرپل ذهاب با تاکید بر مقابله با پدیده زمین خواری در شهرستان سرپل ذهاب :

لزوم تشکیل تیم های پیشگیری از تصرف و تعرض از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به منظور حفاظت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی


هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها در تمامی مناطق خارج از محدوده شهر و روستاها مستلزم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره یک ماده یک «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» می باشد.

اکبر سنجابی فرماندار سرپل ذهاب بر مقابله با تخلف های حوزه زمین و برخورد با پدیده زمین خواری در شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد.

 

فرماندار سرپل ذهاب درباره برنامه های شهرستان برای جلوگیری از زمین خواری به خبرنگار بازی دراز  گفت: در این رابطه تاکید شده دستگاه های متولی از جمله راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی با جدیت در حوزه پیشگیری تعرض و زمین خواری فعال باشند.

 

اکبرسنجابی افزود: براساس قوانین موجود، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها در تمامی مناطق خارج از محدوده شهر و روستاها مستلزم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.

 

 وی با تاکید برتشکیل تیم های پیشگیری از تصرف و تعرض از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به منظور حفاظت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی،  گفت: تشکیل این تیم ها موجب می شود تا از حجم تعرض و تصرف ها کاسته شود و این مهم نشان می دهد با افزایش کنترل و نظارت، می توان از تخلف های حوزه زمین و پدیده زمین خواری جلوگیری کرد.اوقات شرعی
آب و هوا