اخبار

هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها در تمامی مناطق خارج از محدوده شهر و روستاها مستلزم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره یک ماده یک «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» می باشد.


فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا