سرپرست فرمانداري شهرستان صحنه

نورالدين فرزادي پور

رزومه کاری:

تلفن ثابت:08348326889-08348326742

فکس:08348322242



آب و هوای صحنه