وظایف فرمانداران

وظایف فرمانداران
اجرای سیاست عمومی دولت در داخل شهرستان از طريق هماهنگ ساختن فعاليتهاي مختلف مؤسسات دولتي و محلي در شهرستان ، بخشها و روستاها و همچنين برقراري و حفظ و نظم امنيت داخلي و انجام انتخابات عمومي (رياست جمهوري ـ مجلس شوراي اسلامي مجلس خبرگان ، شوراها و....) و ساير انتخابات محلي در حوزه شهرستان .

وظائف کلی :

۱. اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه شهرستان .

۲. نظارت در کار وظائف مأموران کشوری در شهرستان .

۳. حفظ امنیت و انتظامات در شهرستان .

۴. انجام امر انتخابات عمومی (مجلس شورای اسلامی ـ خبرگان ـ شوراها ـ رياست جمهوري) .

۵. نظارت بر عمران شهرستان و روستاها وسعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی و تأمين رفاه و آسايش عمومي و هماهنگي بين ادارات و سازمانها در اين رابطه و نظارت بر انجام طرحهاي عمراني محلي .

۶. کمک و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها از طریق سازمانهای مربوطه .

۷. کمک و اقدام لازم در جلوگیری از بروز بلیات طبيعي و غيرمترقبه از قبيل زلزله ـ حريق ـ سيل و غيره و مساعدت به آسيب ديدگان ، هماهنگي و استفاده از کليه امكانات سازمانهاي مربوطه .

۸. نظارت عمومی در اجرای قانون شهرداریها .

۹. نظارت بر امر تأمین خوار و بار و مایحتاج عمومی .

*بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي اداره امور شهرستان با فرماندار است و فرمانداران و بخشداران همان وظائف استانداران را عهده دار بوده ، ليکن قلمرو مسئوليت آنها محدودتر مي باشد


فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا