منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

۱ـ به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.
۲ـ نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار شود .
۳ـ راهنمایی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود.
۴ـ فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان كامل داشته باشند.
۵ـ ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض ( قومی ، جنسي ، خويشاوندي ، مذهبي و ... ) صورت گيرد.
۶ـ به صبحتها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گيرد.
۷ـ اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد.
۸ـ انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گيرد.
۹ـ از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ، سفارش و اخذ هرگونه هديه غيرمتعارف و وجه نقد خودداري شود.
۱۰ـ در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هديه غيرمتعارف يا وجه نقد موضوع به مسئولين ذي ربط اطلاع داده شود.
۱۱ـ فعالیتها زمان گذاری شود و براساس زمان پیش بيني شده انجام گيرد.
۱۲ـ فعالیتها براساس روش مستند و مشخص انجام شود نه براساس سلیقه کارکنان یا مديران .
۱۳ـ از شایعه سازی، تهمت ، خبرچیني و هر اقدامي که صميميت و اعتماد کارکنان را تضعيف مي كند،پرهيز شود.
۱۴ـ رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری کند.
۱۵ـ از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.
۱۶ـ از استعمال دخانیات بویژه در محیط کار پرهيز شود.
۱۷ـ تجهیزات واشیاءبصورت دقیق و منظم استقراريابند به نحوي که در زمان مورد نظر به راحتي دردسترس باشند.
۱۸ـ حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد.
۱۹ـ از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود.
۲۰ـ سعی شود بین زندگی شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود.
۲۱ـ از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گيرد.
۲۲ـ اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن هم سویي داشته باشد.
۲۳ـ نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد.
۲۴ـ قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق رعايت شود.
۲۵ـ از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند ، خودداري شود.


فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا