نسخه آزمایشی
مستندات

منشور اخلاقی ۱ـ به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.۲ـ نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و...

وظایف فرمانداران اجرای سیاست عمومی دولت در داخل شهرستان از طريق هماهنگ ساختن فعاليتهاي مختلف مؤسسات دولتي و محلي در شهرستان ، بخشها و روستاها و همچنين...قانون تخلفات اداری کارکنان دولت   ف     فصل اول اهم مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری:   ماده ۱ - بمنظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر يک از دستگاههاي...
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا