نسخه آزمایشیدیدار فرماندار صحنه بامجمع خیرین وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دیدارصمیمی نورالدین فرزادی پور فرماندار صحنه بامجمع خیرین وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

در این دیدار که درحضورآقای دکتر ایازی معاونت وزیر بهداشت ودرمان، سرکار خانم فنایی نماینده خیرین مقیم خارج از کشور وآقای دکتر مرادی ریاست دانشگاه علوم پزشکی وسایر مسئولین شبکه بهداشت درمان صحنه برگزارشد

 

فرزادی پورفرمانداراظهار داشت : متاسفانه در طراحی اولیه واحداث بیمارستان معاون شهرصحنه ساختمان پشتیبان واحد دیالیز پیش بینی واحداث نگردیده وهم اکنون هیجده نفر بیماران دیالیزی این شهرستان در فضای نامناسب وفرسوده ای امور دیالیز آنان انجام میگیرد که سلامت آنان را تهدید می نماید واز نماینده مجمع خیرین مقیم خارج از کشور خواست تا با مساعدت در احداث ساختمانی به مساحت دویست متر مربع در استعداد6تا8 تخت وتامین تجهیزات لازم در حق این بیماران نیک اندیشی وخیر خواهی کنند

 

 

در ادامه پس از بحث وتبادل نظر شبکه بهداشت صحنه موظف شدباتهیه پروپوزال ساختمان دیالیزنیازمندی ها را به نماینده مجمع خیرین تحویل دهدودر پایان نماینده مجمع خیرین قول مساعدت رادادکه امیدوارم به زودی شاهد احداث ساختمان مذکور باشیماوقات شرعی
آب و هوا