افتتاح اقامتگاه بوم گردی روستای کانی کچکینه روانسر با حضور معاون رییس جمهور و استاندار کرمانشاهاوقات شرعی
آب و هوا