کارکنان فرمانداری روانسر و بخشداری های تابعه

شماره های داخلی دفاتر فرمانداری  

 

نام واحد

شماره داخلی

مسئول واحد

 

 

فرماندار

12

حسین ویسمرادی

 

 

معاون فرماندار

12

بساطعلی نوری

 

 

 دفتر فرماندار

12

توفیق احمدی

 

 

کارشناس امور هماهنگی و پیگیری

12

احسان حق پناه

 

 

روابط عمومی                                      

13

یوسف فتاحی

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

13

عبدالباسط فتاحی

 

 

حراست

14

سعید نادرپور

 

 

کارشناس امنیتی انتظامی

15

هاجر اسمائی

 

 

کارشناس سیاسی انتخابات

15

حدیث مرادی

 

 

اشتغال و امور اجتماعی

16

 

 

 

کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست

16

 

 

 

اشتغال و سرمایه گذاری

17

خدیجه جشن پرووکانی

 

 

کارشناس مسئول سیاسی و اجتماعی ، امور شهر و روستا و انتخابات

18

 

 

 

کارشناس ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

18

قهرمان محمدی

 

 

کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی ، آرد و نان ، یارانه

19

عباس رحمانی

 

 

 

   

 

 

عمران و بودجه

20

شهرام محمدی

 

 

کارشناس برنامه ریزی 

21

سرگل مرادی

 

 

اداری و مالی

21

امیر عظیمی

 

 

امور بانوان

23

شیوا احمدی

 

 

مشاور جوان فرماندار

23

حمیرا احمدی

 

 

بخشداری مرکزی

22

حسن بهرامی

 

 

کارشناس امور شوراها و دهستانها

24

فرهاد محمودی

 

 

امورمالی دهیاریها

25

دارابی - علیزاده

 

 

دبیرخانه فرمانداری

26

نامدار رستمی

 

 

دبیرخانه و امور اجتماعی بخشداری مرکزی

30

عبداله رضایی

 

 

     

 

 

انتظامات

27

 

 

 

بخشداری شاهو

46282120-

فریق محمودی

 

 

کارشناس امور اجتماعی و شوراها بخشداری شاهو

46282737

محمدنظیر مرادی

 

 

کارشناس امور دهستانها و شوراها

46282737

پژمان مظفری

 

 

فاکس فرمانداری

46523999

 

 

 

تلفن های مستقیم فرمانداری  

3803-3899

 

 

       

 

 

 

تلفن های مستقیم دفتر فرماندار اوقات شرعی
آب و هوا