نسخه آزمایشی
Menu
طرح ها و برنامه ها
مقدمه:            با توجه به جایگاه حاکمیتی استانداری ونقش راهبردی دفتر سیاسی وانتخابات در قبال فرمانداریها وبخشداریها وبعضا دهیاریهاو بمنظور تببین وتشریح...