نسخه آزمایشی
Menuشرح وظایف و اهداف

بسمه تعالی      

    اهداف و وظایف اداره کل سیاسی وانتخابات و تقسیمات کشوری

- بررسی گزارشات ومدارک واصله درمورد متقاضیان تاسیس حزب،جمعیت،انجمن سیاسی وصنفی وانجمن اسلامی ویا اقلیت های دینی شناخته شده درحوزه استان وانجام تحقیقات واعلام نظردراین زمینه به وزارت کشور.

- نظارت ومراقبت مستمرازنحوه فعالیت احزاب،جمعیت ها،انجمن های اسلامی وارسال گزارشات دراین مورد به وزارت کشوروسایرمراجع ذیربط.

- پیگیری وتشکیل پرونده تشکل های صنفی وسیاسی جهت صدورمجوزهای لازم .

- بررسی مسائل مربوط به اقوام و فرق و مذاهب در استان و مسائل مربوط به  ساخت و ساز اماکن مذهبی و صدور مجوزها و ... در این حوزه

- ارزیابی عملکرد فرمانداران و بخشداران در دوزه های زمانی مشخص و بر اساس دستورالعمل های صادره از وزارت کشور و ارائه نتایج مربوطه به مراجع ذیربط  .

- بررسی مهمترین مسائل در حوزه دانشجویی در استان و ابلاغ سیاست های دولت در خصوص دانشگاه ها

- بررسی مسائل مربوط به نارضایتی های کارگری در استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات میان کارفرما و کارگر .

- دریافت وپیگیری درخواست های اقشاروگروهها دررابطه باپرپایی اجتماعات وراهپیماییها مطابق دستورالعمل های قانونی .   

- تهیه وتدوین برنامه هاوسیاست های عمومی دولت وابلاغ به فرمانداران وبخشداران درچارچوب قوانین ومقررات مربوطه . 

- جمع آوری وجمع بندی اخباروگزارشات سیاسی استان وتجزیه وتحلیل آن وانعکاس به وزارت کشور. 

- پیگیری واجرای برنامه های مربوط به نشست های مستمربانخبگان وشخصیت های ذی نفوذ سیاسی واجتماعی، فرهنگی، اقوام و فرق و... به منظورآگاهی  ازدیدگاههای آنهاوتبادل نظردررابطه باامورمربوط به  استان. 

- انجام امورمربوط به کلیه انتخابات درسطح استان طبق مقررات وقوانین مربوطه ونظارت برحسن اجرای آنها

- تهیه وتنظیم آمارهای موردنیازانتخابات و نتیجه گیری ازپیشرفت کار. 

بررسی وانجام مطالعات لازم درموردایجاد،انتزاع،الحاق ویاتبدیل نقاط مختلف استان به روستا،دهستان،شهر، بخش و شهرستان درسطح استان درچارچوب ضوابط وتعاریف تقسیمات کشوری وارائه نظرات وپیشنهادات مناسب به وزارت کشور در این خصوص.

 

1