نسخه آزمایشی
Menu
اطلاعیه هادر تاريخ 96/5/17  معاونت حقوقي رياست جمهوري تبديل روستاي شروينه به شهر مركز بخش كلاشي شهرستان جوانرود به شهر موافقت شد

در تاريخ 96/5/17  معاونت حقوقي رياست جمهوري تبديل روستاي قلعه به شهر مركز بخش بيلوار شهرستان كرمانشاه  به شهر موافقت شد

رديف عنوان طرح شهرستان مربوطه تاریخ تصویب   1 ایجاد شهر بانه وره از توابع بخش باینگان پاوه 22/6/90   2 تغییر...

موارد تصویبی تقسیمات کشوری استان ،مصوب هیئت محترم وزیران ردیف عنوان طرح شهرستان مربوطه تاریخ تصویب 1 ایجاد شهر گودین...


در تاريخ 92/4/11 هيات محترم وزيران شناخت روستاي گودين مركز دهستان گودين از توابع بخش مركزي شهرستان كنگاور به عنوان شهر گودين ابلاغ گرديد.