نسخه آزمایشی
Menu
+ 0 -
ADAنشست مشترك فرمانداران وبخشداران

 

اولين نشست مشترك فرمانداران وبخشداران در تاريخ 97/3/23 به رياست جناب آقاي مهندس بازوند استاندار محترم وبا حضور معاونين محترم سياسي وامنيتي واجتماعي وهماهنگي امور عمراني برگزار گرديد

 در اين نشست فرمانداران وبخشداران بيان مسائل ومشكلات حوزه شهرستان ها وبخشها پرداخته ودر نهايت استاندار محترم جناب آقاي بازوند ومسئولين محترم نكات مورد نظر خود را به فرمانداران توصيه نمودند