نسخه آزمایشی
Menuمعارفه معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی شهرستان روانسر

طی مراسمی که ساعت 10صبح   مورخ  97/8/1 در فرمانداری شهرستان با حضور آقای بهرام سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری  برگزار شد. آقای پژمان امجدیان به عنوان معاون سیاسی امنیتی واجتماعی جدید معرفی  گردید .