نسخه آزمایشی
Menuدومين جلسه كميسيون امنيت كارگري شوراي تامين

 

اين جلسه در تاريخ 97/3/26 به رياست جناب آقاي الهي تبار معاون محترم سياسي امنيتي واجتماعي در محل استانداري برگزار گرديد در اين نشست بررسي تعدادي از واحدهاي توليدي وصنعتي مورد بررسي قرار گرفت .