نسخه آزمایشی
Menuجلسه کمیسیون امنیت کارگری شورای تامین استان

 

جلسه کمیسیون امنیت کارگری شورای تامین درروز یکشنبه مورخ 98/2/8 به ریاست جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی در محل استانداری برگزار گردید در این نشست موضوعات مهم کارگری استان در آستانه روز کارگر جهت رفع معضلات موجود ارائه گردید .