نسخه آزمایشی
Menu

اطلاعیه شماره 3

صدور مجوز جدید دفاتر پیشخوان دولت مشروط به اعلام فراخوان

قابل توجه کلیه ی متقاضیان محترم دریافت مجوز جدید دفاتر پیشخوان خدمات دولت
به اطلاع آن دسته از متقاضیان که تمایل به همکاری در دفاتر پیشخوان خدمات دولت دارند می رساند که صدور مجوزهای جدید منوط به اعلام نتیجه برسی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از طرح GIS ( سیستم اطلاعات جغرافیایی(Geographic Information Systems) ) ارسالی توسط کارگروه استانی استانداری می باشد لذا در صورت موافقت برای تاسیس دفاتر جدید پیشخوان خدمات دولت، فراخوان عمومی از طریق پرتال پیشخوان خدمات دولت استانداری کرمانشاه و روزنامه های محلی اعلام خواهد شد.

آیا می دانید GIS چیست؟

سیستم اطلاعات جغرافیایی(Geographic Information Systems) یا GIS یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد.
داده هادریک (GIS) بر اساس موقعیتشان نشان داده می شوند.
تکنولوژی GIS با جمع آوری و تلفیق اطلاعات پایگاه داده های معمولی، به وسیله تصویر سازی و استفاده از آنالیز های جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه ها فراهم می سازد. این اطلاعات به منظور واضح تر جلوه دادن رویدادها ، پیش بینی نتایج و تهیه نقشه ها به کار گرفته می شوند.
دریک سیستم اطلاعات جغرافیایی واژه جغرافیایی یا(Geographic) عبارت است از موقعیت موضوع های داده ها، برحسب مختصات جغرافیایی (طول و عرض).
واژه (Information) یا اطلاعات نشان می دهد که داده ها در GIS برای ارائه دانسته های مفید، نه تنها به صورت نقشه ها و تصاویر رنگی بلکه بصورت گرافیک های آماری، جداول و پاسخ های نمایشی متنوعی به منظور جستجوهای عملی سازماندهی می شوند.
واژه(System) یا سیستم نیز نشان دهنده این است که GIS از چندین قسمت متصل و وابسته به یکدیگر برای کارکرد های گوناگون، ساخته شده است.
مؤلفه های GIS:
یک سیستم GIS شامل یک بسته کامپیوتری (شامل سخت افزار و نرم افزار) از برنامه های رایانه ای با یک واسطه کاربر می باشد که دست یابی به عملیات واهداف ویژه ای را فراهم می سازد. مؤلفه های چنین سیستمی به ترتیب عبارتند از: کاربران، سخت افزارها، نرم افزارها، اطلاعات و روش ها.