نسخه آزمایشی
Menuاطلاعیه نصب شماره 111 ارتباط مردمی با دولت

کلیه دفاتر ملزم به نصب اطلاعیه زیر در اندازه A3 در محل های دیدن ارباب رجوع هستند