دستورالعمل میز خدمت در فرمانداری
دستورالعمل میز خدمت (بخشنامه شماره 1538588 مورخ 07/09/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)  دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به...
اوقات شرعی
آب و هوا