فرماندار پاوه

پرویز ایده پور

رزومه کاری:

انتصاب به عنوان فرماندار پاوه از تاریخ 93/2/8 

تلفن ثابت:

46123222

فکس:

46125603

 آب و هوای پاوه