مصاديق مجاز وغير مجاز تبليغات انتخابات رياست جمهوري

دستورالعمل نحوه فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري با احصاء مصاديق مجاز وغير مجاز تبليغات انتخابات صادرشد


دستورالعمل مربوط به نحوه فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري كه توسط دبير هيأت اجرايي مركزي ستاد انتخابات كشور با عنوان مصاديق مجاز وغير مجاز تبليغات انتخابات احصاء گرديده است صادرشد

بسمه تعالي
دستور العمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوري
                             ردیف مصادیق مجاز در تبلیغات

1 - مطبوعات دولتی یا مطبوعاتی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می کنند می توانند در راستاي
تشویق مردم به شرکت در انتخابات ، آگهی مبنی بر تشویق به مشارکت انتخاباتی سازمانها، نهادها ،
احزاب و گروهها را منعکسنمایند.

2 - پخش تراکت، نصب پوستر و بنر توسط سازمانها ، نهادها ، اقشار،گروهها ، جمعیتها و احزاب قانونی
بدون ذکر نام و عکس کاندیداهاصرفاً جهت اطلاع رسانی و تشویق مردم براي حضور پرشور در
انتخابات در اماکن مجاز (که از سوي شهرداریها با هماهنگی فرمانداران و بخشداران
مشخص می شود).
3- استفاده از تلویزیونهاي شهري به منظور جلب مشارکت حداکثري مردم در انتخابات و بدون تبلیغ له
یا علیه کاندیداها .
4 - اعلام نظر شخصیتها در تایید نامزدها بدون ذکر عنوان و مسئولیت خود ، مشروط به اینکه مدرك کتبی
مربوط به امضاي آنها (شخصیتها) تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.

5 - مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از نامزد مورد نظر کتباً به وي اعلام و
نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههاي مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و زندگی نامه
منتشر نماید.

6 - پوستر و عکس در دو فرم مجاز بوده و اندازه آن محدود نشده است وصرفاً باید کاغذي باشد
- مقصود از استفاده از دو فرم عکسنیز دو نوع پوستر کاغذي می باشد که به شکل تمام رخ یا نیم
رخ و حتی ایستاده به صورت رنگی یا سیاه و سفید چاپ شده باشد .
- نوشتن مطالب تبلیغاتی درصدر یا ذیل هر دو نوع فرم عکسبلا اشکال است.
7 - استفاده از هرگونه تابلو، بنر، پلاکارد و ... در محل ستاد انتخابات (تبلیغاتی) نامزدها.
8
8 - ا ستفاده از تراکت از طرف نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري.
- مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه اي، کاغذي، مقوایی، فلزي و سیلک
است.
9 - انجام سخنرانی ، پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتی و طرفداران ایشان در مکانهاي مجاز،
مشروط به اینکه از بلندگوي ثابت یا سیار در خارج از محیط سخنرانی، استفاده نکنند.
10 - حضور وفعالیت کارمندان خارج ازساعات اداري جهت فعالیت تبلیغاتی براي نامزدها(به شرط عدم
استفاده از امکانات دولتی و عدم استفاده از عناوین شغلی خود ).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
- ٢ -
                                           ردیف مصادیق مجازدر تبلیغات

11 - نامزدهاي ریاست جمهوري می توانند با تشکیل یک ستاد اصلی تبلیغات در مرکز کشور ، مراکز
استانها و شهرستانها، داراي ستادهاي فرعی متعدد دیگري (اعم از خواهران و برادران) نیز با
مسئولیت ستاد تبلیغات اصلی هر استان و شهرستان باشند. (به شرط معرفی کتبی مسئول ستاد
تبلیغات اصلی استان و شهرستان از سوي نامزد یا ستاد تبلیغات مرکزي آنها).
- ستادهاي فرعی باید توسط مسئول ستاد تبلیغات شهرستانی نامزد با ذکر محل استقرار و
مسئول مربوطه به فرمانداري شهرستان معرفی گردند.
12 - برگزاري هر گونه مراسم و اجتماعات پساز کسب مجوز از وزارت کشور یا استانداري، بر اساس
قانون فعالیت احزاب و گروههاي سیاسی .
13 - نصب آثار تبلیغاتی مجازصرفاً در فضاهاي مجازي که بدین منظور از سوي شهرداري تدارك دیده
شده است. (در شهرستانهایی که شهرداري چنین فضاهایی را آماده کرده باشد).
14 - چاپ زندگینامه و جزوه نامزدها در روزنامه ها و مجلات مربوط به بخش خصوصی در مهلت قانونی
تبلیغات.

15 - به منظور جلوگیري از هتک حرمت مقدسات، شایسته است نامزدها جهت تبلیغات از اسماء جلاله،
آیات قرآنی و ادعیه در طراحی و تبلیغات مجاز پوسترها و تراکتهایی که در معابر یا مراسمات
توزیع می گردد استفاده ننمایند، زیرا ممکن است اسامی مذکور در معابر و در زیر پا قرار گیرد.
16 استفاده از فضاي مجازي و لوح هاي فشرده براي تبلیغات مجاز در ایام قانونی تبلیغات با رعایت
اخلاق انتخاباتی و نیز قانون نحوه فعالیت در فضاي مجازي بلامانع است.
17 پخش و توزیع تراکت، بروشور وعکسهاي داوطلبین خارج از محیط مسجد ، مصلی، مدارس،
دانشگاههاو سایر اماکن عمومی و دولتی در مهلت قانونی تبلیغات.
18 فعالیت تبلیغاتی مجامع و گروهها در روزنامه ها و نشریات غیر دولتی.
19 - فعالیت تبلیغاتی نامزدها محدود به زمان است و آغاز آن از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط
96 می باشد. /02/ وزارت کشور و پایان آن ساعت 8صبح روز 28
20  - حمایت اعضاي سازمانهاي غیر دولتی از نامزدها فقط با عنوان شخصیت حقیقی نه حقوقی و بدون
ذکر نام سازمانی که در آن عضو هستند.

21 - هرگونه فعالیت سازمانهاي غیر دولتی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط براي جلب و افزایش
مشارکت حداکثري مردم در انتخابات ریاست جمهوري با رویکرد حمایت از اصل انتخابات و بدون
معرفی و حمایت از نامزد خاص.
22 - نصب پوستر و عکس تبلیغاتی نامزدها بر روي شیشه اماکن صنفی خصوصی، ساختمانها و بدنه
خودروهاي شخصی با کسب اجازه از مالکین آنها.

23 - چاپ اوراق و اقلام تبلیغاتی در چاپخانه ها به شرطی مجاز است که شرایط زیر رعایت شود:
-1 ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزد درخواست کتبی و رسمی خود را به چاپخانه اعلام نمایند.
-2 نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ دراوراق تبلیغاتی درج شود.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
- ٣ -
                                                    بسمه تعالي
                              دستورالعمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوري
                                      ردیف مصادیق غیرمجاز در تبلیغات مستند قانونی

1 - فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها له یا علیه
نامزدهاي ریاست جمهوري از میز خطابه نماز جمعه و یا هر
وسیله دیگري که جنبه رسمی و دولتی دارد.
2- فعالیت کارمندان در ساعات اداري
3- استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات،
شرکتهاي دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و
مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقداري استفاده میکنند.
4 - هر نوع برنامه یا مصاحبه در رادیو و تلویزیون با پخش
مستقیم یا غیرمستقیم له یا علیه یکی ازنامزدهاي انتخاباتی
5 - در اختیار قرار دادن امکانات مؤسسات و نهادهایی که دارایی
آنان از اموال عمومی است براي نامزدها و طدفداران آنان.
توضیح: بر اساس قانون، فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی
مصوب 73 و اصلاحات بعدي، مؤسسات عمومی غیر دولتی
عبارتند از: شهرداریها و شرکتهاي تابعه آن، بنیاد مستضعفان و
جانبازان، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تأمین اجتماعی، فدراسیون
آماتوري ورزشی، شوراي هماهنگی تبلیغات اسلامی،
مؤسسه هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر
جهاد سازندگی، دهیاریها، سازمان دانشآموزي، هلال احمر،
کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب
اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد
امور بیماریهاي خاص، کتابخانه حضرت آیه الله مرعشی
نجفی(قم)، صندوق بیمه روستاییان و عشایر ، جهاد دانشگاهی و
صندوق تأمین خسارتهاي بدنی
6 -صدور اطلاعیه، اعلامیه و نصب و الصاق پلاکارد توسط
ادارات، سازمان ها و ارگانهاي دولتی ، نهادها و اعضاي آنها با
ذکر سمت خود
7- فعالیت مدیران کل وزارتخانه ها ، رؤساي ارگانها ، سازمانهاي
دولتی و دانشگاهها و سرپرستان آنان در ساعات اداري و
استفاده از امکانات دولتی و عناوین شغلی خود.
مواد 68 و 88
قانون انتخابات ریاست جمهوري
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
- ٤ -
               ردیف مصادیق غیرمجاز در تبلیغات مستند قانونی عناوین

1 - درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهاي انتخاباتی توسط کلیه رسانه
هاي دیداري، شنیداري، مکتوب، الکترونیک و سایر شبکه هاي مجازي
2 - نوشتن مطالبی دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاصی از
نامزدهاي معین توسط کلیه رسانه هاي دیداري، شنیداري، مکتوب،
الکترونیک و سایر شبکه هاي مجازي
3 - ارتکاب اعمال فوق از طریق غیر مطبوعات توسط شخصیا اشخاص
ماده 74

4 - هتک حرمت و حیثیت نامزدهاي انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی از
سوي داوطلبان ریاست جمهوري و طرفداران آنان ماده 71

5 - ستفاده از هرگونه پلاکارد همچون بنر، پارچه آویز و بیلبورد، سیلک و
... (جز در محل ستاد انتخاباتی) ، دیوار نویسی و کاروانهاي تبلیغاتی و
استفاده از بلند گوهاي سیار در خارج از محیط سخنرانی
ماده 57 قانون مجلسشوراي اسلامی
5
6 - تبلیغ نمایندگان نامزدها له یا علیه هر یک از کاندیداها در شعب اخذ
رأي
تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمایندگان
نامزدهاي ریاست جمهوري در شعب اخذ رأي

6 - علام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت شان
و بدون ارائه مدرك کتبی مربوط به امضاي آنان به هیأت اجرایی
انتخابات
تبصره 1 ماده 57 قانون مجلسشوراي اسلامی
7 - برگزاري راهپیمائیها و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهاي
عمومی بدون کسب مجوز از وزارت کشور و استانداري
اصل 27 قانون اساسی و بند 6 ماده 11 قانون
نحوه فعالیت احزاب و گروههاي سیاسی

8 - برگزاري سخنرانی یا تشکیل اجتماعات در شهرستانها بدون دریافت
مجوز از مراجع ذیصلاح
قانون جمعیتها و انجمنهاي سیاسی وصنفی و
انجمنهاي اسلامی یا اقلیتهاي دینی شناخته شده
60/6/ مصوب 7
9 - فعالیت اعضاي سازمانهاي غیردولتی( با شخصیت حقوقی براي ( NGO
حمایت از کاندیداي مورد نظر
تبصره 3 ماده 1 آیین نامه تأسیسو فعالیت
سازمانهاي غیر دولتی مصوب هیأت وزیران به
شماره 12608 /ت 27367
81/11/ مورخ 9

10 - تبلیغ به نفع یا علیه هر یک از داوطلبان انتخاباتی از سوي مقامات
اجرایی و نظارت انتخابات ماده 73
11
11 - الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روي علائم
راهنمایی و رانندگی، تابلوي بیمارستانها، تابلوي مدارسو سایر
مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت
ماده 69

12 - محو یا پاره نمودن آگهی یا پوسترهاي تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی
که در محلهاي مجاز الصاق گردیده است (درمدت و زمان قانونی
تبلیغات)
ماده 70
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
- ٥ -
                        ردیف مصادیق غیرمجاز در تبلیغات مستند قانونی
13
13 - پخش برنامه هاي تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا وسیما که در
برگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد
و یا مغایر قانون باشد.
ماده 64
14
14 - انجام فعالیتهاي انتخاباتی توسط نامزدهاي ریاست جمهوري خارج از
مهلتقانونی تبلیغات ماده 66
15
 15 - چاپ و توزیع هر گونه آگهی تبلیغاتی چاپی بدون درج نام و نشانی
دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ در ذیل آن ماده 76

16 - ادارات و سازمانهاي دولتی و عمومی و شرکتهایی که اموال و امکانات
سازمانهاي مذکور را اجاره نموده اند مجاز به عقد قرارداد و اخذ هزینه
براي دراختیار قراردادن اموال، اماکن و امکانات خود براي تبلیغات
نامزدها از قبیل تابلوها و سازه هاي تبلیغاتی نمی باشند.
ماده 68
PDF createdاوقات شرعی
آب و هوا