در اجرای آئین نامه تأسیس وفعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیأت محترم وزیران ، مراسم انتخاب نماینده سمن ها در هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهادشهرستان برگزار می گردد

بدینوسیله از کلیه سازمان های مردم نهادی که توسط استانداری وفرمانداری پروانه تأسیس وفعالیت آنها را صادر نموده ویا اعتبار نامه خود را از سازمان ملی جوانان به استناد تبصره (2) ماده 32 آئین نامه مورخ 8/5/84 دریافت نموده اند دعوت بعمل می آید باتوجه به زمان مقرر تا تاریخ 26/8/93 به واحد امور اجتماعی فرمانداری مراجعه ونسبت به ثبت نام بمنظور شرکت در انتخابات بعنوان " انتخاب شونده وانتخاب کننده " اقدام نمایند
                                                                                                                      روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاوه


اوقات شرعی
آب و هوا