اطلاعیه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد


بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، تسهیلات ویژه‌ای از قبیل راتبة دانشجویی، اعتبار آموزش‌یاری، اعتبار همکاری‌های علمی- اجرایی/ فن‌یاری، اعتبار توان‌مندی آموزشی، اعتبار توان‌مندی کارآفرینی ، اعتبار ارتباطات علمی و ... را به دانشجویان مستعد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور اعطا می‌کند.