نسخه آزمایشیقدردانی فرماندار کرمانشاه از پرسنل انتظامی مستقر در محل های اسکان مسافرین نوروزیاوقات شرعی
آب و هوا