نسخه آزمایشیزهرا احمدی پور معاون رئیس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی کشور در جریان سفر به کرمانشاه در معیت استاندار کرمانشاهاوقات شرعی
آب و هوا