نسخه آزمایشی

صبح امروز انجام شد:

بازدید سرزده فرماندار کرمانشاه از کشتارگاه صنعتی بیستوناوقات شرعی
آب و هوا