نسخه آزمایشیافتتاح چند پروژه عمرانی در بخش مرکزی کرمانشاه در هفته دولتاوقات شرعی
آب و هوا